چگونه مهمان سوسره شویم | sosere.ir
راهنمای مراحل رزرو اقامتگاه توسط مهمان در وبسایت سوسره

مراحل رزرو اقامتگاه


1 - ویلای خودتون رو پیدا کنید

مراحل رزرو ویلا در سوسره

اولین قدم برای اقامتی خوش، یافتن اقامتگاه مورد نظر شماست. اﺑﺘﺪا از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ، ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را ثبت ﮐﺮده، و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، اقامتگاه مدنظر خود را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. با انتخاب فیلترهای مختلف، می‌توانید نتایج نزدیکتری به سلیقه‌تون پیدا کنید. ضمنا ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی "سوسره" ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ مناسب‌ترین اقامتگاه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.2 - درخواست رزرو را رایگان ثبت کنید

مرحله دوم رزرو ویلا در وبسایت سوسره


برای رزرو وﯾﻼی مدنظرتان، از ﺑﺨﺶ " رزرو اقامتگاه" تاریخ و تعداد نفرات را مشخص کنید و رزرو اقامتگاه را بزنید. ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارد و همیشه رایگان می‌باشد؛ بعد از ورود به پنل کاربری، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده خواهد شد. روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺶ رزرو ﺷﺪه، در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد نفرات ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﻧﻔﺮات ﺑﯿﺶ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ "ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ" می‌شود.

 مرحله دوم رزرو اقامتگاه در وبسایت

به همین راحتی شما تونستین اقامتگاه موردنظرتون رو رزرو کنید و بعد از انجام این مراحل اس ام اس رزرو به همراه لینک پرداخت براتون ارسال میشه.

سفرهای من
مورد علاقه
حساب کاربری